مرگ

با زنده موندم فقط داره ب بار گناهام اضافه میشه...

خدایا ی فکری کن برام..

من کوله پشتیم بستس..

از زمین بلندم کن.

- دنیا خارم کرد.. دنیا قانعم کرد.. دنیــــــــــا.. درکم کن...

- جونی نیست انگار نوری نیست حتی از سایم میترسم

راهی نیست تکیه گاهی نیست ای خدا خستـم میفهمــــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟ "امیر عباس گلاب"

/ 0 نظر / 17 بازدید